Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI.

Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2018 - 13:57

Cỡ chữ: A+ A-

Ban Biên tập Website Công đoàn Tuyên Quang đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Ngày 25/5/2018).


 

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

      Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của tổ chức công đoàn và sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí đại biểu, khách quý, Mẹ Việt Nam Anh hùng; nhiệt liệt chào mừng 250 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 40 nghìn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh dự Đại hội. Xin gửi tới các vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
      Phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam và truyền thống của quê hương cách mạng, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới hướng về cơ sở; chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động ngày càng được đẩy mạnh, mang lại lợi ích thiết thực, động viên công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động, đã góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên được chú trọng; hằng năm số công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc đạt cao.
     Các phong trào thi đua yêu nước triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại kết quả thiết thực, nổi bật là Phong trào: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"; "Lao động giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao", "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới"; các hoạt động xã hội, từ thiện được quan tâm... Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng; vai trò, vị thế, trách nhiệm của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định và phát huy, nhiều đoàn viên công đoàn được tín nhiệm bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, của hệ thống chính trị.
      Những đóng góp tích cực của các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đề ra; kinh tế tiếp tục phát triển; sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; công nghiệp tăng trưởng khá, các ngành dịch vụ phát triển ổn định; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ngày càng được củng cố.
     Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của toàn thể công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ qua.
     Tôi hoan nghênh tinh thần thẳng thắn kiểm điểm, nghiêm túc đánh giá của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV, đã thể hiện trong Báo cáo chính trị, những kết quả và tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua cũng đã được khẳng định và chỉ rõ. Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.
     Đất nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức; ở trong nước, các thế lực thù địch có thể lợi dụng, lôi kéo, kích động người lao động đình công, gây mất trật tự, an toàn xã hội... Đối với tỉnh ta, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn khó khăn; các doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, sử dụng ít lao động, hiệu quả kinh doanh hạn chế, khả năng cạnh tranh thấp; mặt khác, số lượng, chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tuy đã được nâng lên, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế... Do đó, đòi hỏi tổ chức công đoàn các cấp cần phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, trong đó lưu ý một số vấn đề sau đây:
     Một là, các cấp công đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ công nhân, nhất là công nhân trẻ có học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong thực hiện đường lối đổi mới.
     Hai là, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; thể hiện được vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và công nhân, viên chức, lao động; là nơi chuyển tải mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người lao động; đồng thời nắm bắt và phản ánh kịp thời với Đảng về tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Coi trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, chú trọng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có đảng viên, tổ chức Đảng; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
     Ba là, tổ chức công đoàn có vai trò nòng cốt trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, xứng đáng là giai cấp tiên tiến trong xã hội và lãnh đạo cách mạng; là chủ thể tham gia vào quan hệ lao động. Vì vậy, phải làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động; giải quyết tốt các tranh chấp lao động; tham gia xây dựng phương án sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh, đổi mới tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp; rà soát xây dựng định mức lao động, nhất là những đơn vị cổ phần hóa, sắp xếp lại hoặc giải thể; nghiên cứu, đề xuất các hoạt động thiết thực cho đoàn viên, người lao động, nhất là nhà ở, thiết chế văn hóa, trường học, cơ sở y tế, khu vui chơi, giải trí tại các khu, cụm công nghiệp đông công nhân.
     Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và các chương trình như: Phát triển nông nghiệp hàng hoá; phát triển công nghiệp, du lịch; chương trình giảm nghèo; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung thực hiện có hiệu quả Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với Phong trào "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới". Gắn mục tiêu của các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đáp ứng được vấn đề lớn đang đặt ra như: Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm...; tăng cường các biện pháp giáo dục, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật và an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong công nhân, lao động ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh; tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa đội ngũ công chức, viên chức. Cần có giải pháp hỗ trợ, cổ vũ và chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho mọi hoạt động sáng tạo, sáng kiến của công nhân, lao động. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước.
     Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, tạo điều kiện để công nhân, viên chức, lao động thực hiện được quyền làm chủ của mình; thực hiện tốt Chương trình "Tết sum vầy", "Phúc lợi đoàn viên"; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính công đoàn và nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm, Quỹ "Mái ấm Công đoàn", tập trung xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo.
     Năm là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đa dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên, người lao động tham gia hoạt động thuộc các thành phần kinh tế; phối hợp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tăng cường kiểm tra, nắm tình hình đời sống, việc làm, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, nhất là trong các loại hình doanh nghiệp. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
     Tôi đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cấp, các ngành có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để công nhân, viên chức, người lao động được tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ của mình góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.
     Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XVI đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn các đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tôi tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Các đồng chí vinh dự được Đại hội bầu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tham gia có hiệu quả vào các chương trình, hoạt động của Đại hội, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tuyên Quang.
     Sau Đại hội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng; kịp thời phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
     Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trực tiếp là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố đã dành những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ đối với công tác công đoàn, cũng như sự phát triển chung của tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí.
     Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam trên quê hương cách mạng và những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong thời gian tới, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh nhà sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.
     Một lần nữa, xin chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp.

     Xin trân trọng cảm ơn!
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.346 views

Xem tin theo ngày:   / /