Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Thứ Hai, ngày 6 tháng 8 năm 2018 - 08:58

Cỡ chữ: A+ A-


    Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân, công đoàn là nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XV đã chủ động xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình mới, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 449 lượt cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách cấp tỉnh, cán bộ chuyên trách, nghiệp vụ của công đoàn CTTTCS; cử nhiều lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Tổng Liên đoàn tổ chức; phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn cử một số cán bộ công đoàn chuyên trách đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính... Các công đoàn CTTTCS cũng đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho hàng ngàn lượt cán bộ CĐCS và cán bộ công đoàn CTTTCS, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn và kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay. Qua 5 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ chuyên môn trên đại học chiếm 7,8%, đại học chiếm 87,5%, trung cấp và tương đương chiếm 4,7%; tỷ lệ đảng viên có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm 37,5%, trung cấp chiếm 42,2%; tỷ lệ cán bộ đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính chiếm 81,3%.

 

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Cơ quan LĐLĐ tỉnh.


      Tuy vậy, kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của một số công đoàn CTTTCS đạt được chưa cao; nội dung của một số chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS còn mang tính lý luận, ít thực tế, chưa đi sâu vào những vấn đề cụ thể cần giải quyết tại cơ sở. Một bộ phận cán bộ CĐCS và cán bộ công đoàn CTTTCS trình độ, năng lực thực tiễn còn có hạn chế, nên chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao.
      Để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong thời gian tới các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:
     Một là: Các cấp công đoàn cần quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Ngay sau khi LĐLĐ tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công đoàn trong tình hình mới (theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI), các cấp công đoàn cần chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cấp mình, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thực sự có đủ phẩm chất và trình độ, năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
     Hai là: Rà soát, bổ sung tiêu chuẩn, chức danh cán bộ công đoàn các cấp, làm cơ sở cho việc quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công đoàn; quan tâm cử những cán bộ công đoàn chuyên trách đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị… để nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở.
     Ba là: Các cấp công đoàn cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cấp mình; gắn công tác quy hoạch cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; có kế hoạch và lộ trình cụ thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn vị trí việc làm và đảm bảo sự kế thừa trong công tác cán bộ.
     Bốn là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS, nhất là cán bộ CĐCS mới tham gia công tác công đoàn, đồng thời chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng đàm phán, thương lượng cho cán bộ CĐCS doanh nghiệp, đặc biệt đối với CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước và CĐCS doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
     Năm là: Chú trọng đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cấp dưới theo hướng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để công đoàn cấp dưới có khả năng tự tổ chức thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn thuộc đơn vị mình quản lý.
Với tinh thần đổi mới và quyết tâm cao, tin tưởng rằng các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ thực hiện tốt Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công đoàn trong tình hình mới mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.

 

Mai Thị Thanh Hương
Phó Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh


 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.269 views

Xem tin theo ngày:   / /