Một số ý kiến của đại biểu được bầu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thứ Ba, ngày 7 tháng 8 năm 2018 - 14:32

Cỡ chữ: A+ A-


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang


Đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động công đoàn là yêu cầu cấp thiết
Với mục tiêu lấy nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ có chuyển biến mạnh về chất hướng tới những hoạt động thiết thực và hiệu quả vì người lao động; chuyển đổi từ phương thức chỉ đạo hành chính là chủ yếu sang phương thức trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức cho công đoàn cơ sở chủ động thực hiện nhiệm vụ; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian; nêu cao vai trò, trách nhiệm của ban chấp hành công đoàn các cấp trước đoàn viên và người lao động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
----------------


Đồng chí Phạm Thị Hương, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tuyên Quang


Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn

Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, trước hết là đổi mới công tác đánh giá, đào tạo cán bộ công đoàn, chú trọng quy hoạch cán bộ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo đối với cán bộ trong diện quy hoạch, giúp cán bộ công đoàn trưởng thành nhanh hơn và toàn diện hơn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
------------------------


Đồng chí Đinh Đức Cường, Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Giấy An Hòa


Nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động khu công nghiệp.

Các cấp công đoàn cần tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt việc xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong các doanh nghiệp khu công nghiệp; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao ở khu công nghiệp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”; xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân lao động khu công nghiệp.

Xem tin theo ngày:   / /