Kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2013 - 2018

Thứ Năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019 - 15:07

Cỡ chữ: A+ A-

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các chương trình phối hợp được triển khai thực hiện hiệu quả, phát huy vai trò của giai cấp công nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.


      Để thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động với Tỉnh Đoàn, các cấp công đoàn thường xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên đồng cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về truyền thống cách mạng, giai cấp công nhân Việt Nam, cho CNLĐ trẻ thông qua các buổi toạ đàm, nói chuyện truyền thống; hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống website, bản tin thanh niên; chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đoàn viên thanh niên. 5 năm qua, có 72 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CNLĐ trẻ trong quản lý, sản xuất, làm lợi cho nhà nước hàng tỷ đồng; năm 2017 và 2018, tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 200 CNLĐ trẻ, tặng quà cho 20 CNLĐ trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
      LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh tích cực triển khai phong trào nữ CNVCLĐ; hướng dẫn, các cấp công đoàn tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động về giới chăm sóc SKSS... đặc biệt những chế độ, chính sách, của nhà nước đối với lao động nữ...; phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh tổ chức 11 Hội nghị truyền thông giáo dục về Dân số/SKSS/KHHGĐ, kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ cho hơn 1.500 công nhân lao động tại các doanh nghiệp; phối hợp với Trung tâm truyền thông sức khoẻ tỉnh tuyên truyền về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hằng năm, phối hợp với Sở Y tế tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 800 công nhân lao động. LĐLĐ tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện tốt chương trình phối hợp; tổ chức 34 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho trên 1.800 lượt CNVCLĐ tại các doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại 398 doanh nghiệp; phối hợp tổ chức 98 hội nghị phổ biến pháp luật cho trên 10.000 lượt CNVCLĐ tại 55 doanh nghiệp; ký kết TƯLĐTT, tham gia xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở, tư vấn pháp luật cho hơn 1.000 lượt CNLĐ... LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội thông qua.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp hoạt động, giai đoạn 2013 - 2018.


     Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, TT & DL chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. 5 năm qua, các cấp công đoàn tổ chức được trên 500 hội thi, hội diễn văn nghệ; các CĐCTTTCS phối hợp tổ chức được 35 Giải cầu lông CNVCLĐ và LLVT với gần 10.000 lượt vận động viên tham gia; tổ chức Giải cấp tỉnh với trên 1.000 lượt vận động viên; ban hành Hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp'' đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh, kết quả 94,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2 năm (2016, 2017); hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2018 - 2022).
      Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động CNVCLĐ nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy cho 1.300 CNVCLĐ. Phối hợp với Ban ATGT tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường bộ; tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền về công tác giữ gìn trật tự ATGT cho 800 CNVCLĐ; tổ chức thành công Hội thi "Lái xe ô tô giỏi và an toàn" năm 2015 và năm 2018.
      LĐLĐ tỉnh phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH tỉnh xây dựng chuyên mục "Lao động và Công đoàn" và các phóng sự về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến và các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện... Kết quả, có 1.000 lượt tin, bài ảnh trên báo; phát sóng 12 chuyên mục “Lao động và Công đoàn” và trên 2.000 lượt tin, bài, phóng sự.
      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại như: chưa xây dựng kế hoạch cụ thể của một số chương trình phối hợp; chưa tổ chức được nhiều hoạt động phối hợp; công tác tham mưu trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá của các phòng, ban còn hạn chế.

      Để phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong giai đoạn 2018-2023, cần tập trung vào một số nội dung chính:
      Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trong việc tổ chức thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2023.
      Hai là, bám sát nội dung Chương trình hoạt động của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp và hiệu quả; triển khai đồng bộ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.
       Ba là, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn với công tác kiểm tra quá trình thực hiện; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng thông tin hai chiều.
      Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và phòng, chống tác hại của thuốc lá.


Phùng Văn Tài
Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

 

Xem tin theo ngày:   / /