Tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động trong tình hình mới

Thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019 - 15:11

Cỡ chữ: A+ A-


       Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật lao động và các chế độ, chính sách của Nhà nước; chú trọng tuyên truyền, phổ biến đối với người lao động trực tiếp, nhất là lao động trẻ, lao động thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho công nhân, lao động (CNLĐ); giúp người lao động hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để tuân thủ và biết tự bảo vệ mình khi bị vi phạm. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa các cấp Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở với các cơ quan chức năng và chuyên môn đồng cấp. Đẩy mạnh công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và tham gia xây dựng, thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động nhằm chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn; phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng kiến nghị với các cơ quan chức năng và người sử dụng lao động giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. Chủ động tham gia, kiến nghị với cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tích cực thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

 

Gian hàng giới thiệu sản phẩm - Chương trình '"Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn" của Bưu điện Tuyên Quang.


      Với mục tiêu "Tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đổi mới hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động, góp phần củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2018-2023) đã xây dựng Chương trình Nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thiết thực chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động gồm các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể là:
      Chương trình đã xác định 08 nhóm chỉ tiêu phấn đấu gồm: (1) Hằng năm có 100% cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; từ 95% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 80% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (có từ 10 lao động trở lên) đã thành lập CĐCS tổ chức hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật. (2) 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã thành lập CĐCS tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. (3) 100% doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã thành lập CĐCS ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); 85% trở lên TƯLĐTT có nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, trong đó có ít nhất 35% số TƯLĐTT đạt loại A. (4) Đến năm 2013, ít nhất 70% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về pháp luật lao động, công đoàn có đại diện công đoàn tham gia. (5) 100% các vụ tai nạn lao động nặng và chết người có đại diện công đoàn tham gia điều tra. (6) 100% cán bộ chuyên trách công đoàn từ cấp huyện trở lên phụ trách về công tác đối thoại, TƯLĐTT và 90% trở lên chủ tịch (hoặc phó chủ tịch) CĐCS trong các doanh nghiệp được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể. (7) 100% cán bộ công đoàn được phân công làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, 80% trở lên cán bộ CĐCS được phân công làm công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp có nhiều yếu tố gây mất an toàn lao động được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác ATVSLĐ. (8) Hằng năm, vận động ủng hộ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" đạt từ 750 triệu đồng trở lên; hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới cho CNVCLĐ từ 30 nhà ở " Mái ấm Công đoàn" trở lên.
        Để phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đã đã đề ra, căn cứ nội dung Chương trình, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức thực hiện; trong đó cần tập trung vào việc thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:
Một là, Đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn;
      Hai là, Thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể tại các cấp công đoàn;
      Ba là, Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn;
      Bốn là, Đẩy mạnh công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội;
      Năm là, Thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
     Sáu là, Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp làm công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới;
      Bảy là, Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

 


Trần Thanh Hải
Trưởng ban Chính sách-Pháp luật LĐLĐ tỉnh

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 4.358 views

Xem tin theo ngày:   / /