Infographic: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Chương trình số 01/CT – BCH ngày 20/7/2021).

Thứ Ba, ngày 10 tháng 8 năm 2021 - 08:58

Cỡ chữ: A+ A-


 


Tổng số: 653 | Trang: 1 trên tổng số 66 trang  

Xem tin theo ngày:   / /