Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" trong các doanh nghiệp

Thứ Ba, ngày 23 tháng 2 năm 2021 - 08:56

Cỡ chữ: A+ A-


      Thi đua, khen thưởng có vai trò là động lực thúc đẩy, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên, cổ vũ cá nhân, tập thể hăng hái trong lao động sản xuất và công tác. Thi đua, khen thưởng trong doanh nghiệp (DN) có nhiệm vụ phát huy mọi nguồn lực, góp phần nâng cao năng lực và trình độ khoa học công nghệ, gắn với việc đào tạo nguồn nhân lực, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của DN nói riêng, từ đó tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của toàn xã hội.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn đã quy định rõ CĐCS có quyền và nhiệm vụ phối hợp với người sử dụng lao động (SDLĐ) tổ chức phong trào thi đua cho đoàn viên và người lao động (NLĐ); theo đó, Ban Chấp hành CĐCS có nhiệm vụ hằng năm tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua, có quyền quyết định công nhận các danh hiệu thi đua "Đoàn viên Công đoàn xuất sắc", "Tổ Công đoàn xuất sắc" và tặng Giấy khen của Ban Chấp hành CĐCS.

Trong những năm qua, hằng năm đa số CĐCS trong DN đã thực hiện phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong đoàn viên, NLĐ với mục tiêu chung là: Động viên đoàn viên, NLĐ phát huy tinh thần khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thi đua lao động giỏi, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả làm việc, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất - kinh doanh, bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành đáp ứng với yêu cầu của thị trường, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.v.v…

 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

 

Phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" đã khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của đoàn viên, NLĐ, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần tích cực vào việc đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển của DN; trong sự phát triển của mỗi DN có sự đóng góp quan trọng của đoàn viên, NLĐ thông qua các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua các phong trào thi đua, hằng năm đã có hàng nghìn lượt đoàn viên, NLĐ có thành tích xuất sắc được các DN, các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Tại các cơ sở làm tốt, phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" do Công đoàn chủ trì, phối hợp với người SDLĐ tổ chức thực hiện đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc động viên, khuyến khích đoàn viên, NLĐ khắc phục khó khăn, phát huy ý thức trách nhiệm, sự nhiệt tình trong lao động công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,  tích cực góp phần đẩy mạnh sản xuát - kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Nhiều đơn vị đã làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" tại các DN thời gian qua vẫn còn một số hạn chế đó là: Một số CĐCS chưa thực sự chú trọng nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua; hầu hết các cơ sở đều chỉ tổ chức phong trào thi đua thường xuyên theo năm mà chưa chú trọng việc tổ chức các phong trào thi đua ngắn hạn nhằm giải quyết một hoặc một số nhiệm vụ có tính quan trọng theo thời điểm của DN; số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được áp dụng phát huy hiệu quả còn tương đối thấp. Việc tổ chức phát động phong trào thi đua ở một số DN còn mang tính hình thức, chủ yếu dựa trên chỉ tiêu, nội dung thi đua theo phát động chung của công đoàn cấp trên. Công tác tuyên truyền, vận động còn có mặt hạn chế, dẫn đến một bộ phận đoàn viên, NLĐ chưa thấy được ý nghĩa, tác dụng của thi đua nên chưa thật sự tích cực hưởng ứng tham gia. Công tác tổng kết, biểu dương khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, đạt hiệu quả cao của các điển hình tiên tiến còn chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên...

Để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" trong đoàn viên, NLĐ tại các DN, cần chú trọng thực hiện một số giải pháp chủ yếu:

Đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở: Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng đối với các CĐCS trong DN, nhất là đối với các DN ngoài Nhà nước. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ CĐCS trong việc tổ chức và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, nhất là đối với các cơ sở còn yếu. Lựa chọn chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm để rút kinh nghiệm, phổ biến cho các CĐCS khác vận dụng thực hiện.

Đối với CĐCS: Cần phát huy sự chủ động, phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự ủng hộ của người SDLĐ về các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các phong trào thi đua; kết hợp tốt việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên theo năm và các phong trào thi đua đột xuất, ngắn hạn phù hợp với yêu cầu thực tế của DN. Khi tổ chức các phong trào thi đua phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; linh hoạt về hình thức; đảm bảo nội dung, chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, phù hợp với đặc điểm của DN, gắn với hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong qua trình tổ chức thực hiện. Quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên, NLĐ phát huy sáng kiến, sáng tạo từ thực tế lao động sản xuất. Làm tốt công tác bồi dưỡng, xây dựng lực lượng nòng cốt, tuyên truyền, vận động để đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự hỗ trợ của người SDLĐ về kinh phí để thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua.

Thời gian qua, Ban Chính sách - Pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS Công ty cổ phần Giấy An Hòa thực hiện thành công mô hình điểm về tổ chức "Đợt thi đua cao điểm trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động". Với sự chuẩn bị chu đáo và đảm bảo các nội dung cần thiết trong tổ chức thực hiện; đợt thi đua ngắn hạn do CĐCS tổ chức phát động đã đạt kết quả tốt, có ý nghĩa thiết thực, được đoàn viên, NLĐ tại cơ sở nhiệt tình hưởng ứng tham gia, được cấp ủy Đảng và lãnh đạo DN quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện và đánh giá cao. Tổng kết đợt thi đua, hầu hết các chỉ tiêu thi đua đều vượt kế hoạch đã đề ra. Để biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, Ban Chấp hành CĐCS đã xét, quyết định tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 50 cá nhân. Đây sẽ là cơ sở thực tế để rút kinh nghiệm, phổ biến cho các CĐCS tại các DN khác vận dụng thực hiện trong thời gian tới.

                              Trần Thanh Hải

Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật và QHLĐ LĐLĐ tỉnh

Xem tin theo ngày:   / /