CHUYÊN MỤC Bản tin Công đoàn

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

91 năm kể từ khi thành lập đến nay (3/2/1930 - 3/2/2021), Đảng ta đã trải qua 13 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội của Đảng đều gắn với những giai đoạn lịch sử, những thắng lợi, những thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam.

Thứ 4, 24/2/2021
Tổng số: 148 | Trang: 1 trên tổng số 15 trang