Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cập nhật lúc Thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022 - 15:55 (GMT+7)
Một số nội dung chủ yếu trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một số nội dung chủ yếu trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Ngày 04/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung vào một số nội dung chủ yếu dưới đây 

  
 
 
 
 
 
Nguồn: Cổng Thông tin Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang
(Link: https://tuyenquang.dcs.vn/.../Mot-so-noi-dung-chu-yeu...)
 
 
 

 


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 44 Lượt truy cập: 1.596.096