Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022 - 15:22

Cỡ chữ: A+ A-


Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 28/3/2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-LĐLĐ về tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mục đích của đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ đảng cùng cấp vào nghị quyết đại hội công đoàn các cấp Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nội dung của đại hội công đoàn các cấp tập trung vào những những vấn đề cơ bản sau:

Một là: Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy đảng cùng cấp và công đoàn cấp trên vào nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình.

Hai là: Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp.

Ba là: Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Bốn là: Bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới; bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Năm là: Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Việc bầu cử ban chấp hành công đoàn khóa mới đòi hỏi các cấp công đoàn phải bám sát tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; lựa chọn những cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội đề ra, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo phong trào công nhân, công đoàn ở cấp mình trong tình hình mới.

Theo Kế hoạch, thời gian đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh được tiến hành từ quý I năm 2023 đến hết quý III năm 2023 (Đại hội CĐCS từ tháng 01/2023 và hoàn thành trước 31/5/2023; đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước 31/7/2023; Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII hoàn thành trước 30/9/2023). Hiện nay các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội CĐCS và đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Để đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh đạt kết quả tốt, thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp công đoàn trong tỉnh chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Phương châm của đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra là: "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" nhằm tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với tinh thần đó, tin tưởng rằng đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh nhiệm, kỳ 2023 - 2028 sẽ đạt được kết quả tốt, đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh./.

 

Đinh Mạnh Hùng

Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.588 views

Xem tin theo ngày:   / /