100% đoàn viên Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh được học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022 - 10:18

Cỡ chữ: A+ A-

Trong 2 ngày (05 và 06/12/2022), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm.


     Tại điểm cầu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các ban chuyên môn, đảng viên và người lao động Cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh (trong đó Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh có 25/25 đoàn viên tham dự).

 


     Trong 2 ngày, đoàn viên, CNVCLĐ đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
     Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

 

Ban Tuyên giáo Nữ công LĐLĐ tỉnh


Tổng số: 131 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang  

Xem tin theo ngày:   / /