Công tác tài chính
Cập nhật lúc Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2015 - 08:25 (GMT+7)
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp công đoàn tỉnh Tuyên Quang

     Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và yêu cầu của UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp công đoàn. Để nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến tích cực của các cấp công đoàn trong việc thực hành tiết kiệm; phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên của các cấp công đoàn, ngày 14/7/2015, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-LĐLĐ về Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các cấp công đoàn năm 2015 và các năm tiếp theo. Nội dung và các nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện như sau:
     - Tuyên truyền, phổ biến, học tập và quán triệt kịp thời đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các văn bản của Trung ương, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết hợp chặt chẽ giữa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
     - Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Công đoàn, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định về tài chính công đoàn của Tổng Liên đoàn; các quy định của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh như: Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 26/5/2014 về Thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn, Quyết định số 195/QĐ-LĐLĐ ngày 26/5/2014 ban hành Quy định tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn tỉnh Tuyên Quang, Quyết định số 195/QĐ-LĐLĐ ngày 26/5/2014 ban hành về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.
     - Rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Nhà nước và công đoàn cấp trên. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thu, chi tài chính hàng năm; việc chấp hành chế độ báo cáo dự toán, báo cáo quyết toán, tổ chức công tác kế toán, chứng từ kế toán, chấp hành kỷ luật tài chính, tổ chức bộ máy quản lý tài chính tại cấp mình và CĐCS trực thuộc.
     - LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm tra các doanh nghiệp về đóng kinh phí công đoàn, kiến nghị xử lý đối với các đơn vị vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan Thuế đồng cấp.
     - Thực hiện công khai tài chính theo Hướng dẫn số 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, bao gồm: công khai dự toán, quyết toán, kết quả khoán chi hành chính, phân phối, sử dụng kinh phí tiết kiệm, dự án xây dựng cơ bản, Quỹ xã hội.
     - Công khai cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho cơ sở. Tổ chức tốt việc tiếp nhận ý kiến góp ý của đoàn viên, người lao động; xử lý kịp thời khiếu nại của CNVCLĐ thuộc trách nhiệm của đơn vị, nhất là khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc sử dụng lãng phí tài chính, tài sản công đoàn.
     - Sử dụng xe ô tô đúng tiêu chuẩn, định mức quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Tiết kiệm trong chi phí quản lý hành chính, như: Sử dụng máy tính, điện thoại, máy fax, điện, nước, văn phòng phẩm…. Tiết giảm chi trong việc tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ kỷ niệm, tham quan du lịch…
     - Tiết kiệm trong việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác; chỉ cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác khi có kế hoạch, mục đích, yêu cầu công tác cụ thể. Việc thanh toán công tác phí phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ.
     - Tin học hóa công tác quản lý trong hoạt động của cơ quan để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, tiết kiệm nguồn nhân lực.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức cần đảm bảo các nội dung: Đào tạo, bồi dưỡng dựa trên cơ sở quy hoạch, gắn liền với việc sử dụng cán bộ, công chức trước mắt và lâu dài; tránh tình trạng đào tạo tràn lan, gây lãng phí thời gian và tài chính.
     - Xây dựng bộ máy cơ quan công đoàn tinh gọn, hoạt động hiệu quả, cân đối với nguồn tài chính của đơn vị. Thực hiện bố trí cán bộ chuyên trách của các cấp công đoàn phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đúng thẩm quyền; đào tạo, điều động, luân chuyển, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn phát huy khả năng chuyên môn sở trường trong thực thi công vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
      - Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện đúng Quy chế làm việc, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc tại công sở, đơn vị.
     - Nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính chi cho hoạt động công đoàn, hạn chế chi cho hoạt động bề nổi, hình thức. Giành kinh phí chi cho hoạt động xây dựng quan hệ lao động, bảo vệ lao động, đào tạo cán bộ, thi đua khen thưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ...
     Để nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu Cơ quan LĐLĐ tỉnh, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 và các năm tiếp theo tại cấp mình; chỉ đạo các CĐCS trực thuộc triển khai thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm trước về Liên đoàn Lao động tỉnh. Ban Tài chính, Ban Tổ chức, UBKT công đoàn các cấp tổ chức thanh tra, kiểm tra tài chính, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cấp công đoàn trong tỉnh. Khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm.

 

Nguyễn Văn Quang
Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
 


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 11 Lượt truy cập: 1.611.094