LĐLĐ thành phố kiểm tra đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở khối trường học năm học 2018-2019

Thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 - 15:13

Cỡ chữ: A+ A-


      Thực hiện chương trình công tác năm 2019 và Kế hoạch số 52/KH-LĐLĐ ngày 14/5/2019 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thực hiện trích nộp, quản lý, sử dụng kinh phí công đoàn năm 2018; đánh giá phân loại chất lượng hoạt động CĐCS khối trường học năm học 2018 -2019.
      Từ ngày 03 đến ngày 05/6/2019, Liên đoàn Lao động thành phố đã thành lập 03 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại 45 CĐCS khối trường học trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Nội dung kiểm tra gồm: việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm học 2018-2019; việc xây dựng và triển khai các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên; việc chấp hành chế độ họp Ban Chấp hành và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của CĐCS; việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn năm 2018, gắn với việc thẩm định chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động đối với CĐCS năm học 2018-2019.

 


      Qua kiểm tra các CĐCS khối trường học đã chủ động phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng và triển khai thực hiện có kết quả kế hoạch năm học 2018-2019; tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên tới đoàn viên, cán bộ, giáo viên và người lao động. Ban Chấp hành CĐCS đã duy trì chế độ họp theo đúng quy định; công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
      Thông qua việc kiểm tra, giúp Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố đánh giá đúng chất lượng hoạt động của các CĐCS khối trường học năm học 2018-2019, nhằm không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

Phạm Thị Hương
Chủ tịch LĐLĐ thành phố
 

Xem tin theo ngày:   / /