BHXH Việt Nam hướng dẫn chi tiết hỗ trợ DN, NLĐ theo Nghị quyết 68

Thứ Năm, ngày 15 tháng 7 năm 2021 - 11:11

Cỡ chữ: A+ A-

BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn chi tiết để BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


 

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) tham gia đào tạo; thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; danh sách người lao động ngừng việc; danh sách lao động theo Chương IV, Chương V, Chương X thuộc Quyết định số 23; giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo Chương I Quyết định số 23

Đơn vị sử dụng lao động lập Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 23, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử, hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (cơ quan BHXH) nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho phòng/bộ phận quản lý thu (qua giao dịch điện tử). Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ phòng/bộ phận quản lý thu để trả đơn vị: Quyết định tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị và hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết tạm dừng đóng theo quy định.

Phòng/bộ phận quản lý thu: Giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, đảm bảo các điều kiện đơn vị đóng đủ BHXH đến tháng 4/2021 đúng với Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23.

Trình giám đốc ban hành quyết định tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất (mẫu số 01 đính kèm). Đối với hồ sơ không đủ điều kiện, ghi rõ lý do chuyển lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị. Cập nhật kết quả giải quyết vào phần mềm quản lý.

Thời hạn giải quyết: Không quá 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo theo Chương III Quyết định số 23

Đơn vị lập Phụ lục I của Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 23 gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (cơ quan BHXH) nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho phòng/bộ phận quản lý thu (qua giao dịch điện tử). Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ phòng/bộ phận quản lý thu để trả đơn vị. Trường hợp đơn vị đề nghị thì chuyển bản điện tử (mẫu Phụ lục I) thành bản giấy gửi thêm đơn vị.

Phòng/bộ phận quản lý thu thực hiện đối chiếu các thông tin trên Phụ lục I với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng danh sách người lao động, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì trình giám đốc xác nhận. Trường hợp không khớp đúng thì ghi rõ lý do chuyển lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị. Chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị. Thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Tiếp nhận các quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (bao gồm quyết định, phương án hỗ trợ đào tạo và danh sách người lao động tham gia đào tạo); quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (sau đây gọi chung là hỗ trợ đào tạo) từ sở LĐTB&XH chuyển ngay phòng chế độ BHXH.

Phòng chế độ BHXH nhận quyết định hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04a tại Quyết định số 23, quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04b ban hành tại Quyết định số 23 từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với quyết định hưởng hỗ trợ đào tạo: Cập nhật thông tin các quyết định hỗ trợ đào tạo lên hệ thống để lập bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo theo Mẫu C93A-HD trình giám đốc BHXH tỉnh ký số, chuyển 1 bản cho phòng kế hoạch-tài chính.

Thời hạn thực hiện ngay trong ngày nhận được quyết định hỗ trợ đào tạo của sở LĐTB&XH, hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.

Xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, danh sách người lao động ngừng việc

Lập danh sách theo mẫu quy định, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho phòng/bộ phận quản lý thu (qua giao dịch điện tử). Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ phòng/bộ phận quản lý thu để trả đơn vị.

Phòng/bộ phận quản lý thu: Thực hiện đối chiếu các thông tin kê khai của đơn vị với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng thì trình giám đốc xác nhận. Trường hợp không khớp đúng thì ghi rõ lý do chuyển lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị. Chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

Thời hạn giải quyết không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Chương I Quyết định số 23 

Hằng tháng, phòng/bộ phận quản lý thu xác định đơn vị được điều chỉnh mức đóng theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 23, thực hiện điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định.

Lập thông báo giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số 02 đính kèm) gửi bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68, Quyết định số 23.

 


Tổng số: 57 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Xem tin theo ngày:   / /