Tích cực hưởng ứng tham gia Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021 - 10:36

Cỡ chữ: A+ A-

Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp công đoàn huyện Chiêm Hoá quan tâm đẩy mạnh và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến về nhận thức cũng như hành động cho đội ngũ CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.


      Phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn” được các cấp công đoàn phát động gắn với phong trào “CNVCLĐ huyện Chiêm Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong đó tập trung vào việc thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.
      LĐLĐ huyện Chiêm Hóa đã quán triệt, triển khai các văn bản, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về xây dựng nông thôn mới; tích cực tuyên truyền để đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức đầy đủ về Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu: xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý; sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng nông thôn ổn định, dân chủ được phát huy, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững.

 

Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện cùng các doanh nghiệp huyện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Tân An


      LĐLĐ huyện Chiêm Hóa đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện với nhiệm vụ mỗi công đoàn trên địa bàn sẽ thực hiện một phần việc cụ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đó cũng là tiêu chí để bình xét thi đua của tổ chức Công đoàn hằng năm. Kết quả cho thấy, các CĐCS đã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm mà các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, điển hình như: CĐCS các xã, thị trấn đã tích cực tham gia xây dựng quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, giúp nhân dân thực hiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực như đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa cơ giới hóa vào sản xuất; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; quản lý dịch bệnh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người nông dân. Mỗi đoàn viên công đoàn là tấm gương đi đầu trong vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng nông thôn mới như: Chấp hành việc giải tỏa hành lang giao thông, hiến đất, ủng hộ kinh phí, ngày công... để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội đã và đang được người dân đồng tình hưởng ứng.
      Đối với LĐLĐ huyện Chiêm Hóa do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tuyên truyền, vận động phong trào đã tạo được sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng của 100% đoàn viên công đoàn. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, CNVCLĐ và lực lượng vũ trang huyện Chiêm Hoá đã góp phần tạo thêm nhiều động lực để đẩy nhanh và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình thực hiện bê tông hoá đường giao thông nông thôn. Trong 3 năm qua, việc huy động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ngày lương, ngày công và vật liệu xây dựng đã đạt được kết quả như sau:
      Năm 2019, LĐLĐ huyện Chiêm Hóa trình xin ý kiến Thường trực Huyện uỷ về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ 1 ngày lương được 232.574.000đ. LĐLĐ huyện đã hỗ trợ làm đường bê tông nội đồng (thôn An Phú, xã Tân Thịnh) với số tiền 156.050.000đ; hỗ trợ đường bê tông thôn Ngoan B và thôn làng Ngõa (xã Xuân Quang) số tiền 82.000.000đ. Huy động 302 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia lao động làm đường bê tông nội đồng tại thôn An Phú, xã Tân Thịnh.
      Năm 2020, hỗ trợ xã Nhân Lý số tiền 100 triệu đồng xây dựng rãnh dọc Ủy ban nhân dân xã; hỗ trợ thôn Tân Tiến (xã Trung Hòa) 5.000.000đ xây dựng công trình vệ sinh, nhà để xe, sân thể thao. LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS trực thuộc đăng ký 1 việc làm cụ thể năm 2020 để chào mừng Đại hội Đảng các cấp: Có 108 CĐCS đăng ký việc làm cụ thể. Số tiền ủng hộ trên 1,1 tỷ đồng, tham gia 3.482 ngày công lao động.
      Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và LĐLĐ tỉnh về việc phát động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ kinh phí tham gia thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025, các cấp công đoàn vận động đoàn viên, CNVCLĐ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới. Số tiền tập thể, cá nhân đã ủng hộ 562.224.000đ. Đã hỗ trợ làm 900m đường bê tông nông thôn tại xã Kiên Đài với số tiền 321.000.000đ, hỗ trợ làm đường nội đồng xã Tân An với số tiền 100.000.000đ, hỗ trợ thôn Ngọc Lâu (xã Vinh Quang- xã nông thôn mới nâng cao) số tiền 5.000.000đ để làm cổng, tường rào nhà văn hóa. LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS trực thuộc đăng ký việc làm cụ thể: Có 81 CĐCS đăng ký việc làm cụ thể, số tiền ủng hộ 587.310.014đ, tham gia 4.348 ngày công lao động.
      Từ các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác và yêu cầu của từng giai đoạn. Với mục tiêu trong năm 2021 có 2 xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới, cùng với sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Chiêm Hóa sẽ đạt được được những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

 


TRƯƠNG THỊ THU HÀ
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chiêm Hoá

 

Xem tin theo ngày:   / /