KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2019

Thứ Tư, ngày 12 tháng 2 năm 2020 - 09:37

Cỡ chữ: A+ A-


       Năm 2019, là năm các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI. Do vậy, ngay từ đầu năm, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu cho BTV xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát và hướng dẫn ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp thực hiện, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế hoạt động, Chương trình làm việc toàn khóa của BCH, BTV, UBKT sau đại hội nhiệm kỳ; việc quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; triển khai thực hiện các Chương trình trọng tâm của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023; công tác thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính công đoàn (kiểm tra tài chính) và việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên.
      Trong năm, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện được 2.175 cuộc kiểm tra, bao gồm 1.028 cuộc kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ; 1.146 cuộc kiểm tra tài chính và 01 cuộc kiểm tra về dấu hiệu vi phạm Điều lệ. Trong đó, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện được 30 cuộc (gồm 17 cuộc về việc chấp hành Điều lệ, 12 cuộc về tài chính, 01 cuộc về dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam); các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện được 924 cuộc (gồm 470 cuộc về việc chấp hành Điều lệ, 454 cuộc về tài chính; CĐCS tự kiểm tra được 1.221 cuộc (gồm 541 cuộc về việc chấp hành Điều lệ, 680 cuộc về tài chính).

LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp


       Qua kiểm tra cho thấy, các cấp công đoàn cơ bản thực hiện tốt các quy định của Điều lệ và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. Sau đại hội nhiệm kỳ, các công đoàn cấp trên cơ sở đã chủ động xây dựng Quy chế hoạt động, Chương trình làm việc toàn khóa và phân công nhiệm vụ trong BCH, BTV, UBKT theo quy định. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Các Chương trình trọng tâm của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XVI được các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Về thu tài chính, các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc đôn đốc thu kinh phí công đoàn, một số đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện vượt dự toán được giao. Công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, các khoản chi cơ bản đúng chế độ, định mức, tiết kiệm và có hiệu quả.
      Sau kiểm tra, đã giúp các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI cho phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương; hướng dẫn các đơn vị được kiểm tra khắc phục một số hạn chế trong việc lập thủ tục thanh toán; hạch toán các khoản chi tại đơn vị và thực hiện việc công khai tài chính hằng năm theo Hướng dẫn số 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 của Tổng Liên đoàn. UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã phát hiện và kiến nghị truy thu trên 80 triệu đồng kinh phí công đoàn.
      Để thực hiện việc xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn về quy trình và thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn khi có vi phạm theo quy định của Tổng Liên đoàn. Qua hướng dẫn, UBKT các CĐCS đã giúp BCH công đoàn cơ sở xử lý kịp thời 14 trường hợp đoàn viên vi phạm, trong đó khiển trách 08; cảnh cáo 05 và khai trừ 01 đoàn viên.
      Công tác tiếp đoàn viên và người lao động được các cấp công đoàn quan tâm duy trì thường xuyên, gắn với hoạt động tư vấn pháp luật về lao động và công đoàn, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến các cấp công đoàn. Trong năm, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh đã giúp BTV tham gia giải quyết được 01 đơn, đảm bảo quyền lợi cho 02 lao động về BHXH; nghiên cứu, trả lời 02 đơn kiến nghị về việc xác định chức danh nghề và việc chấm dứt hợp đồng lao động; xác minh, kết luận 01 đơn phản ánh của đoàn viên thuộc thẩm quyền của tổ chức công đoàn; chuyển 02 đơn đến cơ quan BHXH và doanh nghiệp giải quyết theo thẩm quyền.
      Tóm lại, trong năm 2019, UBKT công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng, bám sát sự chỉ đạo và chương trình công tác của các cấp công đoàn, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
      Tuy nhiên, một số uỷ UBKT công đoàn cơ sở chưa thật chủ động trong việc giúp BCH, BTV xem xét xử lý kỷ luật đối với đoàn viên vi phạm; việc triển khai nhiệm vụ giám sát của UBKT còn hạn chế, chưa tổ chức được các cuộc giám sát theo chuyên đề và giám sát đối với cán bộ công đoàn; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo ở một số UBKT chưa kịp thời, chất lượng thông tin báo cáo chưa cao
      Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời các cấp công đoàn tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Hoạt động của UBKT công đoàn các cấp cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:
      1. Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là việc triển khai chương trình công tác năm 2020; công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp và việc sơ kết, đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và 3 chương trình trọng tâm của BCH, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023.
      2. Chủ động phát hiện và tổ chức kiểm tra, xác minh kịp thời khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn. Đảm bảo mọi dấu hiệu vi phạm đều được phát hiện và tổ chức xác minh, xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn các vi phạm trong cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn.
      3. Tăng cường kiểm tra về việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính công đoàn đối với cùng cấp và cấp dưới. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra tài chính của ủy ban kiểm tra, gắn với việc tuyên truyền, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc đóng kinh phí công đoàn theo Luật Công đoàn và Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.
      4. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai việc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với tổ chức, cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới về việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, quy chế, quy định của công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.
      5. Thường xuyên nắm bắt tình hình đoàn viên và tổ chức công đoàn; chủ động kiểm tra, xác minh, tham mưu cho BCH, BTV xem xét xử lý kỷ luật kịp thời khi cán bộ, đoàn viên và tổ chức khi có vi phạm theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
      6. Duy trì và đẩy mạnh công tác tiếp đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, gắn với hoạt động tư vấn pháp luật ở các cấp công đoàn, nhằm giải đáp kịp thời những vướng mắc, bức xúc của người lao động ngay từ cơ sở. Chủ động tổ chức xác minh, nghiên cứu giúp BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền của tổ chức công đoàn, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
      7. Chủ động tham mưu kiện toàn, củng cố tổ chức UBKT của công đoàn khi khuyết uỷ viên, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Lê Đình Tri
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 9.652 views


Tổng số: 577 | Trang: 1 trên tổng số 58 trang  

Xem tin theo ngày:   / /