TẬP TRUNG KHAI THÁC TỐT NGUỒN THU, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Thứ Tư, ngày 12 tháng 2 năm 2020 - 09:48

Cỡ chữ: A+ A-


       

LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị về công tác tài chính Công đoàn

     

      Năm 2019, Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn. Ban hành Hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn trực thuộc; xây dựng và chỉ đạo các cơ quan công đoàn xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện việc thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản của Tổng Liên đoàn tại Vietinbank. Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát, đối chiếu, kiểm tra việc trích, nộp kinh phí công đoàn năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quy định về nguyên tắc xây dựng dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2020. Hoàn thành việc nộp kinh phí điều chỉnh giảm chi năm 2018 theo Nghị quyết số 09c/NQ-TLĐ ngày 18/10/2016 của BCH Tổng Liên đoàn về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất . Năm 2019, tổng thu kinh phí công đoàn, đoàn phí của các cấp công đoàn ước đạt 103,3 % so với dự toán Tổng Liên đoàn giao. Các khoản chi tài chính công đoàn đảm bảo đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu; hiệu quả sử dụng nguồn tài chính công đoàn từng bước được nâng lên. Công tác tài chính công đoàn đã đảm bảo nguồn kinh phí kịp thời cho các hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh; góp phần quan trọng để tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, còn tình trạng thất thu kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát việc đóng kinh phí công đoàn của cơ quan công đoàn đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thường xuyên. Việc kiểm tra tài chính đồng cấp của một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn hạn chế.
      Năm 2020, kinh tế của tỉnh Tuyên Quang chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng, tạo thuận lợi cho công tác thu tài chính công đoàn. Nhưng hoạt động SXKD của một số doanh nghiệp trên địa bàn sẽ còn gặp nhiều khó khăn, việc làm, thu nhập của một bộ phận đoàn viên, người lao động không ổn định, ảnh hưởng tới nguồn thu tài chính công đoàn. Để tập trung khi thác tốt nguồn thu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính công đoàn, các cấp công đoàn trong tỉnh cần thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như sau:
      1. Ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới. Cần xác định việc thực hiện tốt dự toán thu, chi tài chính công đoàn do cấp trên giao hằng năm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của công đoàn cấp mình; từ đó chủ động xây dựng kế hoạch; phân công cụ thể và đề ra các biện pháp phù hợp, thiết thực để hoàn thành dự toán được giao; tránh tư tưởng thụ động, trông chờ vào ngân sách cấp trên.
      2. Tổ chức công đoàn phải thường xuyên tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc thu KPCĐ, nhất là khu vực doanh nghiệp. Tích cực tuyên truyền các quy định về tài chính công đoàn, về đóng kinh phí công đoàn đến các chủ doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp hiểu rõ việc đóng kinh phí công đoàn đầy đủ và kịp thời là tôn trọng, tuân thủ pháp luật, đồng thời tạo điều kiện chăm lo tốt hơn cho người lao động, tạo sự gắn kết lâu dài giữa người lao động với doanh nghiệp.
      3. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với ngành thuế, ngành Lao động TBXH và các đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc đóng kinh phí công đoàn; đồng thời xử phạt, kỷ luật nghiêm đối với cá nhân, đơn vị vi phạm kỷ cương, kỷ luật tài chính; để thất thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, sử dụng tài chính không hiệu quả, lãng phí.
      4. Căn cứ quỹ lương trích, nộp BHXH năm 2019 do cơ quan BHXH cùng cấp cung cấp, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện việc đối chiếu kết quả đóng KPCĐ năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đôn đốc, kiểm tra, truy thu đầy đủ KPCĐ năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng thiếu so với quy định.
      5. Tích cực triển khai việc thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
      6. Làm tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn. Các khoản chi cần bám sát dự toán được duyệt, đúng chế độ, định mức quy định, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị quyết số 09c/NQ-TLĐ ngày 18/10/2016 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
      7. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán cho các đồng chí chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ tại các công đoàn cấp trên cơ sở và cán bộ CĐCS. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cấp công đoàn trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.

Nguyễn Văn Quang
Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

 

 

Xem tin theo ngày:   / /