Công ty Điện lực Tuyên Quang: Giải pháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề

Thứ Hai, ngày 22 tháng 2 năm 2021 - 09:31

Cỡ chữ: A+ A-


       Hiện nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang có 610 cán bộ, công nhân viên (CBCNV); trong đó: lao động gián tiếp là 158 người (chiếm 25,9%), lao động trực tiếp là 452 người (chiếm 74,1%); lao động nữ là 151 người (chiếm 24,75%). Về trình độ: Trên đại học 13 người (chiếm 2,1%), đại học 345 người (chiếm 56,56%), cao đẳng 36 người (chiếm 5,9%), trung cấp 49 người (chiếm 8,03%) và công nhân kỹ thuật là 167 người (chiếm 27,38%). Đa số công nhân lao động trực tiếp tại các Điện lực trực thuộc được đào tạo có trình độ từ công nhân kỹ thuật trở lên.

 

 

 

 

 

Nhìn nhận một cách khách quan, công tác nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động vẫn còn nhiều khó khăn. Sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự hỗ trợ, phối hợp của chuyên môn và vai trò tham gia của Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động và triển khai các hình thức nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho CNLĐ đạt hiệu quả chưa cao...  

Để thực hiện tốt mục tiêu nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề cho CBNV cần thực hiện một số giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:

Tiếp tục tuyên truyền và triển khai có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho đoàn viên, CNLĐ. Đổi mới hình thức tuyên truyền, lồng nghép với các hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao kỹ năng sống, kiến thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho CNLĐ. Tổ chức tốt các hoạt động trong “Tháng Công nhân”. Duy trì và phát triển phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Thi đua lao động giỏi”; Phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động”, Phong trào "Luyện tay nghề, thi thợ giỏi"...

Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp trong CBCNV. Đưa nội dung học tập văn hoá, chuyên môn, tay nghề... thành chỉ tiêu thi đua đối với tập thể và cá nhân.

Tạo điều kiện về thời gian, kinh phí học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, hoặc đào tạo lại cho những lao động chuyển đổi nghề nghiệp; tổ chức các lớp học ngắn hạn tại doanh nghiệp cho CNLĐ tham gia học tập.

Tuyên truyền, vận động để đơn vị, doanh nghiệp xây dựng “Quỹ học tập” nhằm hỗ trợ CBCNV trong quá trình học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc đào tạo lại cho CNLĐ chuyển đổi vị trí nghề nghiệp.

Từng bước triển khai việc áp dụng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu suất nhân viên (BSC/KPI) để xét, đánh giá thành tích đóng góp của CNLĐ gắn với mục tiêu, chiến lược của Công ty. Hướng tới áp dụng trả lương theo 03 yếu tố: Vị trí công việc, kết quả công việc và năng lực nhân viên.

Hằng năm, CĐCS phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành sơ kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ và đề ra chương trình đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp trong CBCNV. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, giảng dạy và chỉ đạo thực hiện phong trào học tập nâng cao trình độ.

 

 

 

 

                                                  Hoàng Thành Trung

                                           Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng phòng An toàn

                                                Công ty Điện lực Tuyên Quang

Xem tin theo ngày:   / /