Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Thứ Tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021 - 09:21

Cỡ chữ: A+ A-

91 năm kể từ khi thành lập đến nay (3/2/1930 - 3/2/2021), Đảng ta đã trải qua 13 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội của Đảng đều gắn với những giai đoạn lịch sử, những thắng lợi, những thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam.


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I

Diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31/3/1935 tại phố Quan Công, Ma Cao (Trung Quốc). Tham dự có 13 đại biểu chính thức, đại diện cho 500 đảng viên trong nước và các Đảng bộ ở nước ngoài. Ban Chấp hành Trung ương gồm 9 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc là đại biểu của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II

Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 73 vạn đảng viên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 7 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Đại hội bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

 

 

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960 tại Hà Nội. Có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết, đại diện cho hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 11 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

Diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.008 đại biểu, đại diện cho hơn 1,5 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội còn bổ sung Điều lệ Đảng, thay chức danh Bí thư thứ nhất là Tổng Bí thư, bỏ chức danh Chủ tịch Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 101 ủy viên chính thức và 32 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

Diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31/3/1982 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.033 đại biểu đại diện cho hơn 1,7 triệu đảng viên hoạt động trong 35.146 đảng bộ cơ sở. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 116 ủy viên chính thức, 36 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại giữ chức vụ Tổng Bí thư. Đại hội V đã có những bước tìm tòi bước đi trên con đường quá độ lên CNXH, trước hết là về mặt kinh tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18/12/1986 tại Hà Nội. Có 1.129 đảng viên tham dự, đại diện cho gần 1,9 triệu đảng viên cả nước. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 124 ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Ban Bí thư gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27/6/1991 tại Hà Nội. Dự đại hội có 1.176 đảng viên, đại diện cho trên 2 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 146 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

Diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 01/7/1996 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đảng viên, đại diện cho gần 2,13 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 170 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu lại làm Tổng Bí thư (sau đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 khóa VIII - tháng 12/1997, đồng chí Lê Khả Phiêu đã được bầu làm Tổng Bí thư).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

Diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22/4/2001 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.168 đảng viên, đại diện cho hơn 2,4 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 150 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 13 đồng chí, Ban Bí thư gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25/4/2006 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.176 đảng viên, đại diện cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 160 ủy viên chính thức và 21 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí, Ban Bí thư gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư.  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19/01/2011 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.377 đảng viên, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí, Ban Bí thư gồm 4 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Diễn ra từ ngày 20/01 đến ngày 28/01/2016 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.510 đảng viên, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên toàn Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí, Ban Bí thư gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2021 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí và bầu Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư.

 

 Ban Biên tập (tổng hợp)  

Xem tin theo ngày:   / /