Công tác kiểm tra
Cập nhật lúc Thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2017 - 07:40 (GMT+7)
Hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác tổ chức cán bộ của UBKT tiếp tục được quan tâm kiện toàn, củng cố đảm bảo về số lượng và chất lượng. Hoạt động của UBKT đã bám sát sự chỉ đạo và chương trình công tác của các cấp công đoàn. Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CNVCLĐ đã được quan tâm kịp thời, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

      Trong 6 tháng đầu năm, UBKT công đoàn các cấp đã giúp BCH, BTV công đoàn các cấp tổ chức được 806 cuộc kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 571 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn; tổ chức xác minh, tham gia giải quyết được 6 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, bảo vệ quyền lợi cho 5 người lao động. Trong đó, UBKT LĐLĐ tỉnh tổ chức được 4 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 1 cuộc kiểm tra tài chính đối với cùng cấp và 9 cuộc kiểm tra tài chính đối với cấp dưới; giúp Ban Thường vụ tham gia giải quyết được 3 đơn, bảo vệ quyền lợi cho 2 người lao động. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức được 318 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ và 240 cuộc kiểm tra tài chính; tham gia giải quyết được 3 đơn, bảo vệ quyền lợi cho 3 người lao động. Các CĐCS tự kiểm tra 484 cuộc về chấp hành Điều lệ và 321 cuộc về tài chính.

Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn và hoạt động quỹ "Mái ấm Công đoàn" năm 2016.

      Qua kiểm tra, các cấp công đoàn cơ bản thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chủ động xây dựng kế hoạch công tác và triển khai có kết quả kế hoạch đã đề ra. Trong Tháng Công nhân, một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức giao lưu văn hóa thể thao; thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động nặng; phát động trong CNVCLĐ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ "Mái ấm Công đoàn"; tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước... Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã có nhiều giải pháp trong công tác đôn đốc thu tài chính công đoàn, việc thực hiện đóng kinh phí và đoàn phí công đoàn ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực; công tác quản lý, sử dụng tài chính ở các cấp công đoàn cơ bản thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn; việc hỗ trợ làm nhà "Mái ấm Công đoàn" và các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm qua Tổng Liên đoàn đã được triển khai đảm bảo khách quan, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả.
     Tuy nhiên, công tác kế toán của một số CĐCS còn hạn chế như: chưa sử dụng phần mềm kế toán của CĐCS; mở sổ thu, chi chưa đúng quy định của Tổng Liên đoàn; chứng từ kế toán có nơi lập chưa đầy đủ theo quy định; một số CĐCS và cấp trên trực tiếp cơ sở chưa thực hiện được việc đối chiếu kinh phí công đoàn với doanh nghiệp, do vậy kết thúc năm tài chính, một số doanh nghiệp trích đóng chưa chính xác theo số thực tế phát sinh trong kỳ. Qua kiểm tra, Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã đề nghị 01 CĐCS và doanh nghiệp truy nộp trên 69 triệu đồng.
     Trong 6 tháng cuối năm 2017, là thời gian các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo đại hội công đoàn cấp cơ sở và tiến hành các bước chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm sau:
      Chủ động giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và các quy định của tổ chức công đoàn đối với cùng cấp và cấp dưới. Trong đó, tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và các chương trình, kế hoạch trọng tâm của LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Tuyên Quang (nhiệm kỳ 2013- 2018); kiểm tra công tác tuyên truyền và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của các cấp công đoàn...
      Chủ động phát hiện và tổ chức kiểm tra, xác minh kịp thời khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn. Sau kiểm tra phải kết luận rõ và đề xuất Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cán bộ, đoàn viên vi phạm Điều lệ Công đoàn và các quy định của pháp luật, đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều được xử lý kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật trong cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn.
      Giúp Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Luật Công đoàn, Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh về việc đóng kinh phí công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra tài chính, trọng tâm là về công tác thu, chi, quản lý, sử dụng nguồn ngân sách công đoàn và các nguồn quỹ khác do công đoàn quản lý.
      Tiếp tục quán triệt thực hiện Kế hoạch số 21/KH- LĐLĐ ngày 31/10/2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh về giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiệm kỳ 2013- 2018; Kế hoạch số 65/KH-LĐLĐ ngày 15/12/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kết luận số 68-KL/TU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 18/6/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ duy trì và đẩy mạnh công tác tiếp đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp nhận đơn thư và ý kiến phản ánh của đoàn viên, CNVCLĐ, gắn với hoạt động tư vấn pháp luật ở các cấp công đoàn. Tổ chức xác minh, nghiên cứu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu Đại hội công đoàn các cấp; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền đối với những trường hợp do công đoàn kiến nghị, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
      Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng Liên đoàn về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn", Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp cần chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ rà soát, giới thiệu nhân sự để Đại hội công đoàn các cấp bầu vào Ủy ban kiểm tra đảm bảo đủ tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định của Tổng Liên đoàn. Hướng dẫn Uỷ ban kiểm tra CĐCS sau đại hội xây dựng Quy chế hoạt động và Chương trình làm việc toàn khoá của uỷ ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2017- 2022.


Lê Đình Tri
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 34 Lượt truy cập: 1.596.097