Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022 - 14:16

Cỡ chữ: A+ A-

Thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị tới Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, cán bộ công đoàn chuyên trách trong toàn tỉnh và chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.


 

 

Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị
LĐLĐ thành phố Tuyên Quang tổ chức hội thi "Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi"

 

 

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, để thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN, của Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ các cấp công đoàn trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ nắm được mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 02-NQ/TW. 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị tới Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, cán bộ công đoàn chuyên trách trong toàn tỉnh và chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ngày 3.12.2021, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 149-KH/LĐLĐ về thực hiện Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới". 

Xác định rõ mục tiêu phấn đấu của từng giai đoạn (đến năm 2025; đến năm 2030; đến năm 2045) và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, chú trọng đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 

Để tập hợp đông đảo CNVCLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thường xuyên rà soát, nắm tình hình tổ chức, lao động, việc làm ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa có tổ chức công đoàn để có kế hoạch tuyên truyền, vận động công nhân lao động và chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức CĐCS theo quy định của pháp luật. 

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chủ động tiếp cận các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, đủ điều kiện về tổ chức và số lượng lao động để tuyên truyền, vận động người lao động và hướng dẫn việc thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp. Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 đã thành lập 5 CĐCS, kết nạp 1.852 đoàn viên mới (trong đó 5 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập mới với 340 đoàn viên). 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp luôn được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 210 lượt được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn; đã có 769 đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, trong đó đã có 536 người được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.  

 

ST


Tổng số: 765 | Trang: 1 trên tổng số 77 trang  

Xem tin theo ngày:   / /