Công tác nữ công
Cập nhật lúc Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022 - 14:58 (GMT+7)
04 lưu ý về chế độ thai sản khi NLĐ nhận nuôi con nuôi

     1. Đối tượng hưởng chế độ thai sản khi NLĐ nuôi con nuôi
Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi và phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước nhận nuôi con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản.
Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật BHXH 2014 thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.
(khoản 2 Điều 31, khoản 2 Điều 36 Luật BHXH 2014)
     2. Thời gian hưởng chế độ thai sản khi NLĐ nuôi con nuôi
Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 36 Luật BHXH 2014, cụ thể:
Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.
Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật BHXH 2014 nhưng không nghỉ việc thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần quy định tại Điều 38 Luật BHXH 2014.
(Điều 11 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)
     3. Trợ cấp một lần khi NLĐ nuôi con nuôi
Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Mức lương cơ sở hiện hành theo Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/tháng.
(Điều 38 Luật BHXH 2014)
     4. Mức hưởng chế độ thai sản khi NLĐ nuôi con nuôi
- Người lao động hưởng chế độ thai sản khi nuôi con nuôi được hưởng chế độ thai sản tính như sau:
+ Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
+ Mức hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định nêu trên.
Trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.
- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.
Như vậy, người lao động khi nhận nuôi con nuôi còn có thể nhận mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng của 06 tháng trước khi nghỉ thai sản.

                                                                                                             Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh (sưu tầm)


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 57 Lượt truy cập: 1.604.699