Công tác kiểm tra
Cập nhật lúc Thứ Tư, ngày 19 tháng 8 năm 2015 - 10:57 (GMT+7)
Một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong 6 tháng cuối năm 2015

Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (khóa XV), Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và trình Ban Chấp hành thông qua một số nhiệm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã giúp BCH, BTV công đoàn các cấp tổ chức được 541 cuộc kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 398 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn; tổ chức xác minh, tham gia giải quyết được 03 đơn khiếu nại, kiến nghị của người lao động, chuyển 01 đơn đến người sử dụng lao động giải quyết lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại. Trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức được 05 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ đối với công đoàn cấp trên cơ sở, 10 cuộc kiểm tra tài chính đối với CĐCS, tham gia giải quyết được 02 đơn của người lao động; các công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức được 277 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ, 248 cuộc kiểm tra tài chính, tham gia giải quyết được 01 đơn của người lao động; có 259 CĐCS tự kiểm tra về chấp hành Điều lệ, 140 CĐCS tự kiểm tra về tài chính tại cơ sở.

Qua kiểm tra, các cấp công đoàn cơ bản thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn của TLĐLĐVN, chủ động xây dựng kế hoạch công tác và triển khai có kết quả kế hoạch đã đề ra. Công tác quản lý, sử dụng tài chính ở CĐCS cơ bản thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, các khoản chi tiêu đảm bảo đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền trong "Tháng công nhân" còn hạn chế; công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng công nhân" chưa thường xuyên, kịp thời; việc hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn còn chậm; công tác kiểm tra, đối chiếu việc trích, đóng kinh phí công đoàn đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế. Năm 2014, hầu hết các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện việc đóng 2% kinh phí công đoàn theo quy định, còn thất thu nguồn kinh phí công đoàn, nhất là khu vực các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Sau kiểm tra, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh đã đã phát hiện và yêu cầu truy thu trên 131 triệu đồng kinh phí công đoàn năm 2014 tại 6 doanh nghiệp (có 4 doanh nghiệp đã truy nộp theo kết luận của đoàn kiểm tra, với tổng số tiền trên 72 triệu đồng).

Đánh giá chung, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác tổ chức cán bộ của Ủy ban kiểm tra được quan tâm kiện toàn, củng cố đảm bảo về số lượng và chất lượng. Hoạt động của Ủy ban kiểm tra đã bám sát sự chỉ đạo và chương trình công tác của các cấp công đoàn. Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CNVCLĐ đã được các cấp công đoàn quan tâm kịp thời, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc triển khai kế hoạch kiểm tra ở một vài công đoàn cấp trên cơ sở còn chậm, số cuộc kiểm tra giảm so với cùng kỳ năm 2014; công tác tham mưu trong việc kiểm tra, đôn đốc thu kinh phí công đoàn chưa thường xuyên, kịp thời, còn để thất thu kinh phí công đoàn ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chế độ thông tin báo cáo chưa đảm bảo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra năm 2015, trong 6 tháng cuối năm, UBKT công đoàn các cấp cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

- Chủ động giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật mới liên quan đến người lao động; công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVIkiểm tra đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ XI, trong đó tập trung vào việc kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện 3 chương trình trọng tâm của BCH, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2013- 2018; tham mưu tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá chất lượng và phân loại hoạt động năm 2015 đối với các cấp công đoàn theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Chủ động phát hiện và tổ chức kiểm tra, xác minh kịp thời khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn. Đảm bảo mọi dấu hiệu vi phạm đều được phát hiện và tổ chức xác minh, xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn các vi phạm trong cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Luật công đoàn năm 2012, Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và văn bản số 1457/UBND-VX, ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc đóng kinh phí công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đối chiếu việc trích, đóng kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp năm 2014, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Chủ động tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp và cấp dưới, trọng tâm là về công tác thu, chi, quản lý, sử dụng nguồn tài chính công đoàn và các loại quỹ do tổ chức công đoàn quản lý.

- Duy trì và đẩy mạnh công tác tiếp đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp nhận đơn thư và ý kiến phản ánh của người lao động, gắn với hoạt động tư vấn pháp luật ở các cấp công đoàn, nhằm giải đáp kịp thời những vướng mắc, bức xúc của người lao động ngay từ cơ sở. Chủ động tổ chức xác minh, nghiên cứu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

- Chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức Ủy ban kiểm tra của công đoàn các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tổ chức tập huấn và cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn.


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 36 Lượt truy cập: 1.596.097