Công tác kiểm tra
Cập nhật lúc Thứ Ba, ngày 26 tháng 7 năm 2016 - 14:28 (GMT+7)
Một số kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm 2016

     Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn và Chương trình công tác công đoàn năm 2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh, Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức Uỷ ban kiểm tra, đồng thời hướng dẫn Uỷ ban kiểm tra xây dựng chương trình công tác và tổ chức triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
     Trong 6 tháng đầu năm 2016, đội ngũ cán bộ Uỷ ban kiểm tra tiếp tục được quan tâm kiện toàn, củng cố đảm bảo về số lượng và chất lượng, trong đó bầu bổ sung 01 ủy viên Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, 01 ủy viên và 02 Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các CĐCS đủ điều kiện đều có tổ chức Uỷ ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
     Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức được 1.419 cuộc kiểm tra, trong đó có 759 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 660 cuộc kiểm tra về tài chính công đoàn, 868 cuộc đối với đồng cấp, 733 cuộc đối với cấp dưới. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh còn giúp Ban Thường vụ tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện 04 dự án vay vốn 120 qua Tổng Liên đoàn Việt Nam tại 04 CĐCS.
     Qua kiểm tra cho thấy, các cấp công đoàn cơ bản chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Công tác tuyên truyền đã bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được quan tâm chú trọng. Việc thực hiện chế độ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được duy trì có nền nếp. Công tác quản lý, sử dụng tài chính tại CĐCS và việc sử dụng vốn vay 120 tại các hộ gia đình CNVCLĐ cơ bản đúng mục đích theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Tuy nhiên, có đơn vị triển khai một số văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh chưa kịp thời; chất lượng triển khai một số chương trình, kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh chưa cao, còn hình thức; thực hiện chế độ thông tin báo cáo có nơi chưa kịp thời, số liệu thiếu chính xác; công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về tài chính công đoàn ở một số công đoàn cấp trên cơ sở còn hạn chế, do vậy một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc đóng kinh phí công đoàn chưa kịp thời, đầy đủ theo quy định, thậm chí còn có doanh nghiệp chưa thực hiện việc đóng kinh phí công đoàn; công tác kế toán ở một số CĐCS còn yếu. Sau kiểm tra, Ủy ban kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị được kiểm tra khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành Điều lệ và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, đồng thời kiến nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp truy nộp trên 100 triệu đồng kinh phí công đoàn.
     Cùng với công tác kiểm tra về chấp hành Điều lệ và kiểm tra tài chính, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ duy trì việc tiếp đoàn viên, CNVCLĐ, gắn với hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động. Do vậy, trong 6 tháng đầu năm 2016 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và CNVCLĐ gửi đến các cấp công đoàn.
     Có thể nói, trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng, tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát chương trình định hướng của Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV công đoàn cùng cấp và tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ và các quy định của công đoàn, nâng cao hiệu quả công tác thu, chi và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
                                                                                                                    Bế Thị Dung
                                                                                                        Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh
 


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 41 Lượt truy cập: 1.596.097