CHUYÊN MỤC Công tác kiểm tra

Liên đoàn Lao động huyện Lâm Bình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở

Trong quý II/2021, Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá xếp loại các CĐCS trường học và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn của các CĐCS và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người sử dụng lao động tại 4 doanh...

Thứ 6, 28/5/2021


Hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác tổ chức cán bộ của UBKT tiếp tục được quan tâm kiện toàn, củng cố đảm bảo về...

Thứ 6, 25/8/2017Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra Công đoàn năm 2015

Ngày 30/12/2015, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra năm 2015 và sơ kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV (2013- 2018).

Thứ 5, 7/1/2016


Một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong 6 tháng cuối năm 2015

Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (khóa XV), Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và trình Ban Chấp hành thông qua một số nhiệm nhiệm vụ trọng tâm trong...

Thứ 4, 19/8/2015


Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động đối với công đoàn cấp trên cơ sở năm 2012

Thực hiện chương trình công tác năm 2012, từ ngày 17 đến ngày 29/12/2012, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động trong năm 2012 đối với 13/13 Công đoàn cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh, bao gồm 7 LĐLĐ huyện, thành phố, 5 CĐ...

Thứ 3, 1/1/2013Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang